Άρθρα

Εκτύπωση

Φόροι και υποχρεώσεις περιουσίας – Λοιπές Φορολογίες Λοιποί φόροι & Τέλη, Φόροι Πλοίων, Χαρτόσημο

Φόροι και υποχρεώσεις περιουσίας - Λοιπές Φορολογίες Λοιποί φόροι & Τέλη, Φόροι Πλοίων, Χαρτόσημο

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας.

Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και με την προσθήκη νέων εγκυκλίων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα και γρήγορα, με ένα απλό «κλικ», να δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, την εγκύκλιο σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι περαιτέρω ανάλυση των παρατιθέμενων διατάξεων και εγκυκλίων, μπορείτε να βρείτε μέσα στο βιβλίο ή στην «Λογιστική βιβλιοθήκη» της ASTbooks, καθώς και στα λήμματα της νέας υπηρεσίας μας, «Το αλφαβητάρι του λογιστή»

Επίσης, η επιστημονική ομάδα μπορεί να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα σας, μέσω της υπηρεσίας «Φορολογία στην πράξη».

Σε ό,τι αφορά το παρόν άρθρο, θα βρείτε τις εγκυκλίους και τις διατάξεις νόμων που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 & 3 του βιβλίου μας «Οδηγός Φορολογικών & Λοιπών Υποχρεώσεων»

Στο Κεφάλαιο 2, περιέχει τους φόρους και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατοχή, την μεταβίβαση και την απόκτηση της περιουσίας.

Στο Κεφάλαιο 3, περιλαμβάνονται οι λοιπές φορολογίες & οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Λοιποί φόροι και τέλη, Φόροι πλοίων, Χαρτόσημο

Υπενθυμίζουμε ότι στο βιβλίο μας θα βρείτε και παραδείγματα για καλύερη ανάλυση καια κατανόηση των παραπάνω ζητημάτων.

Κεφάλαιο 2
Φόροι και υποχρεώσεις περιουσίας


Φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτου (Φ.Υ.Α.)

ΠΟΛ.1122/28.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.

ΠΟΛ.1251/5.12.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.

ΠΟΛ.1008/3.1.2014 Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013.

ΠΟΛ.1119/25.4.2014 Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας).

ΠΟΛ.1168/26.6.2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/2014 (ΦΕΚ Β΄1035/25.4.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν.4172/2013.

ΠΟΛ.1014/7.1.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν.4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου.

ΠΟΛ.1121/25.4.2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.

Για παραπάνω ανάλυση και παραδείγματα στα ζητήματα που αφορούν τον φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτου (Φ.Υ.Α) μπορείτε να επισκεφτείτε την υπηρεσία «Αλφαβητάρι του Λογιστή» που βρίσκεται στο portal μας http://portal.taxpress.gr/alfavito/metavivasi-akinitoy

Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων

ΠΟΛ.1032/2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε

Φόρος στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία

ΠΟΛ.1069/23.3.2015 (ορθή επανάληψη) Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)

ΠΟΛ.1103/11.5.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

ΠΟΛ.1247/5.12.2014 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα σεισμόπληκτα ακίνητα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας για  τα έτη  2014 και 2015.

ΠΟΛ.1163/2015 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

Για παραπάνω ανάλυση και παραδείγματα στα ζητήματα που αφορούν τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.ΦΙ.Α) μπορείτε να επισκεφτείτε την υπηρεσία «Αλφαβητάρι του Λογιστή» που βρίσκεται στο portal μας http://portal.taxpress.gr/alfavito/enfia

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

ΠΟΛ.1200/3.9.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

ΠΟΛ.1247/5.12.2014 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα σεισμόπληκτα ακίνητα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας για  τα έτη  2014 και 2015.

Για παραπάνω ανάλυση και παραδείγματα στα ζητήματα που αφορούν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μπορείτε να επισκεφτείτε την υπηρεσία «Αλφαβητάρι του Λογιστή» που βρίσκεται στο portal μας http://portal.taxpress.gr/alfavito/forologiki-dilosi-entypo-e9

Κεφάλαιο 3
Λοιπές Φορολογίες Λοιποί φόροι & Τέλη, Φόροι Πλοίων, Χαρτόσημο

Τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

ΠΟΛ. 1079/19.3.2013 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 (ΦΕΚ Β’438 /24.2.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1281/2013 (ΦΕΚ Β’3367/31.12.2013)  «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
Φόρος επί των διαφημίσεων που γίνονται από την τηλεόραση

ΠΟΛ.1016/7.2.2015 (ΦΕΚ ΦΕΚ Β'115/21.4.2015) Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης

Για παραπάνω ανάλυση και παραδείγματα στα ζητήματα που αφορούν το φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την υπηρεσία «Αλφαβητάρι του Λογιστή» που βρίσκεται στο portal μας http://portal.taxpress.gr/alfavito/tileoptikes-diafimiseis-foros

Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων

ΠΟΛ.1077/15.5.2006 Δυνατότητα τήρησης του ημερολογίου διαφημίσεων σε απλότυπη ή διπλότυπη μορφή

ΠΟΛ.1238/1996 Κοινοποίηση των άρθρων 33 και 34 του ν. 2429/1996 και παροχή οδηγιών
Εισφορά Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων

ΠΟΛ.1087/24.3.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του νόμου 4049/2012 (35Α΄/23.2.2012).

ΠΟΛ.1195/1.9.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. 8,10,11,13,14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄94).

Τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων

ΠΟΛ.1053/17.2.2014 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Φόροι πλοίων

ΠΟΛ.1209/17.9.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α’ κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2016-2020.»

ΠΟΛ.1041/26.2.2013 Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν. 27/1975 (Α' 77) «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4110/2013 (Α'17)

Χαρτόσημο

ΠΟΛ.1029/22.1.2014 Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας

Πηγή: taxpress.gr