Άρθρα

Εκτύπωση

Υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (Παροχή Πληροφοριών, Ενδοομιλικές συναλλαγές, Συγκεντρωτικές καταστάσεις), Υποχρεώσεις ΦΠΑ, Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (Παροχή Πληροφοριών, Ενδοομιλικές συναλλαγές, Συγκεντρωτικές καταστάσεις), Υποχρεώσεις ΦΠΑ, Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας.

Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και με την προσθήκη νέων εγκυκλίων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα και γρήγορα, με ένα απλό «κλικ», να δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, την εγκύκλιο σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι περαιτέρω ανάλυση των παρατιθέμενων διατάξεων και εγκυκλίων, μπορείτε να βρείτε μέσα στο βιβλίο ή στην «Λογιστική βιβλιοθήκη» της ASTbooks, καθώς και στα λήμματα της νέας υπηρεσίας μας, «Το αλφαβητάρι του λογιστή»

Επίσης, η επιστημονική ομάδα μπορεί να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα σας, μέσω της υπηρεσίας «Φορολογία στην πράξη».

Σε ό,τι αφορά το παρόν άρθρο, θα βρείτε τις εγκυκλίους και τις διατάξεις νόμων που αναφέρονται στα κεφάλαια 4, 5 καθώς και τα παραρτήματα Α & Β του βιβλίου μας «Οδηγός Φορολογικών & Λοιπών Υποχρεώσεων»

Στο Κεφάλαιο 4, αναλύονται υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που έχει ο φορολογούμενος. Παροχή πληροφοριών προς την Διοίκηση, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις.

Στο Κεφάλαιο 5, περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α, (Δήλωση Φ.Π.Α, Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, κ.λπ.) και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την εργατική νομοθεσία. (Έντυπα ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικές εισφορές)

Στο παράρτημα Α, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Στο παράρτημα Β, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Υπενθυμίζουμε ότι στο βιβλίο μας θα βρείτε και παραδείγματα για καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των παραπάνω ζητημάτων.

Κεφάλαιο 4
Υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα
• Παροχή Πληροφοριών
• Ενδοομιλικές συναλλαγές
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις


Παροχή πληροφοριών προς την διοίκηση
ΠΟΛ. 1033/10.2.2014 Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α'170/26.7.2013).

ΠΟΛ.1122/15.6.2015 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

Ενδοομιλικές Συναλλαγές
ΠΟΛ.1097/9.4.2014 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι παραπάνω θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, των αποδεκτών μεθόδων καθορισμού τιμών των συναλλαγών και των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2014

ΠΟΛ.1022/31.01.2014 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Λοιπές Υποχρεώσεις
• Υποχρεώσεις ΦΠΑ
• Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Φ.Π.Α

ΠΟΛ.1198 /25.8.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

ΠΟΛ.1127/25.9.2009 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Έντυπο 047-ΦΠΑ, έκδοση 2009, Φ4/TAXIS) – Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Έντυπο 052-ΦΠΑ, έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS) – Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet)

Υποχρεώσεις εργοδοτών (Εργατικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αρ.Πρωτ: ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2013 Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013.

Αριθ. πρωτ.: 10582/27.4.2015 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τους Ο.Τ.Α..

Δ15Β 1034714 ΕΞ 24.2.2014 Eκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων. Πρόστιμο 100 ευρώ.

ΠΟΛ.1230/14.10.2015 Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

ΠΟΛ.1080/2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 2014 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

ΠΟΛ.1125/16.6.2015 Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων.

ΠΟΛ. 1124/18.6.2015 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

Πηγή: Taxpress.gr