Άρθρα

Εκτύπωση

Ποιοι φόροι «γεμίζουν» τα κρατικά ταμεία

Τα φυσικά πρόσωπα και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, οι κύριοι «υπαίτιοι» για την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού το α' εξάμηνο. Αποκλίσεις στους φόρους νομικών προσώπων. Επιβεβαιώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 2,47 δισ. Με το σταγονόμετρο οι δαπάνες. Τα προβλήματα του ΠΔΕ.

Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 2,47 δισ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου επιβεβαίωσαν τα τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Το ποσό είναι πολύ υψηλότερο του στόχου και εν πολλοίς οφείλεται στη μεγάλη συγκράτηση των δαπανών (πρωτογενών αλλά και αυτών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) καθώς και στη βελτίωση, ειδικά τον Ιούνιο, της πορείας των Εσόδων.

Συγκεκριμένα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22.988 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.960 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 777 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 146 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 137 εκατ. ευρώ ή 14,8%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 110 εκατ. ευρώ ή 11,3%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 119 εκατ. ευρώ ή 39,7%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 215 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,8%

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 57,6%,

η) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 404 εκατ. ευρώ ή 31,2%,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 221 εκατ. ευρώ ή 82,7%,

ι) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 146 εκατ. ευρώ ή 170,3%,

ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 438 εκατ. ευρώ ή 24,3%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 269 εκατ. ευρώ ή 48,5%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 5,2%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 16,2%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 27 εκατ. ευρώ ή 13,0%,

στ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 113 εκατ. ευρώ ή 45,0%,

η) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 51 εκατ. ευρώ ή 23,5%,

θ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 67 εκατ. ευρώ ή 46,7%,

ι) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%,

ια) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 88 εκατ. ευρώ, ή 61,8%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.471 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (1.292 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.028 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τι έγινε τον Ιούνιο

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.780 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 194 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.697 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Ιουνίου 2016 οφείλεται κυρίως:

α) στον φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 115 εκατ. ευρώ,

β) στον φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) στους φόρους στην περιουσία κατά 43 εκατ. ευρώ,

δ) στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 33 εκατ. ευρώ,

στ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 79 εκατ. ευρώ,

ζ) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 103 εκατ. ευρώ,

η) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,

θ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κ.λπ.) κατά 275 εκατ. ευρώ,

ι) στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 33 εκατ. ευρώ,

ια) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 15 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 283 εκατ. ευρώ,

β) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 11 εκατ. ευρώ,

γ) των λοιπών φόρων κατανάλωσης κατά 36 εκατ. ευρώ,

δ) του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ,

στ) από αποκρατικοποιήσεις κατά 96 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (214 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 197 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ανήλθαν στα 23.996 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (27.346 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22.694 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.467 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.100 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 606 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 364 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 176 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.302 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 883 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.974 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 612 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.786 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 512 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.


Πηγή: euro2day.gr