Άρθρα

Εκτύπωση

Καταβαλλόμενο τίμημα - Δέσμευση περιουσίας

ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ) ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ;

Ως πράγματι καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου θεωρείται το αληθές τίμημα που καταβάλλει ο φορολογούμενος για την αγορά αυτή.

Ως τέτοιο νοείται καταρχήν το αναγραφόμενο στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο ποσό, εκτός εάν αυτό υπολείπεται της νομίμως εξευρισκόμενης, κατά τα ισχύοντα στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, αγοραίας αξίας του ακινήτου, οπότε, κατά κοινή πείρα, το τελευταίο αυτό ποσό θεωρείται ως το πράγματι καταβληθέν, επιφυλασσομένης της δυνατότητας του φορολογουμένου να αποδείξει, με κάθε νόμιμο μέσο, ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αναγραφόμενο στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο ποσό, έστω και εάν είναι κατώτερο της αγοραίας αξίας, είναι το πράγματι καταβληθέν τίμημα.
 

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ   

Οι Εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους, σε δεσμεύσειςτραπεζικών λογαριασμών,  περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των  συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλημάτων για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης  ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Πηγή: Φορολογικά Νέα