Άρθρα

Εκτύπωση

Αιτήσεις Καταχώρισης Πράξεων & Στοιχείων Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

Η υποβολή αίτησης καταχώρισης πράξεων & στοιχείων ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr).

Oλα τα σχετικά έγγραφα θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ανυπόγραφα και προκειμένου το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής να επιτρέπει την ολοκλήρωση της αίτησης, ο υπόχρεος θα πρέπει να προβεί σε αποδοχή του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης η οποία αναφέρει ότι:


«Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2190/1920 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία καταχωρίστηκαν στη βάση του ΓΕΜΗ με την παρούσα διαδικασία αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»


Εναλλακτικά, εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ-ΕΒΕΑ ομοίως όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf σε cd ή usb) και θα γίνονται αποδεκτά ανυπόγραφα εφόσον συνοδεύονται και από την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, την οποία ΥΔ βρίσκετε εδώ και την οποία ψηφιοποιείτε, αφού υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο και την καταθέτετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε cd ή Usb.

Μοναδική εξαίρεση στα ανωτέρω αφορά η περίπτωση της αίτησης καταχώρισης για τροποποίηση καταστατικού για ΕΠΕ.

Στην περίπτωση αυτή (των ΕΠΕ και μόνο), θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ή θα προσκομίζονται με ψηφιακό μέσο δύο αντίγραφα του νέου καταστατικού διαμορφωμένου σε ενιαίο κείμενο, ένα ανυπόγραφο και ένα υπογεγραμμένο & θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ, Ταμείο Νομικών και Ταμείο Προνοίας Νομικών , που απαιτούνται για την τροποποίηση καταστατικού.

http://www.acci.gr/acci/Home/EBEA_Announcements/tabid/441/ItemID/7113/View/Details/language/el-GR/Default.aspx