Άρθρα

Εκτύπωση

Υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων;

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), ορίζουν τον χρόνο διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, τωνφορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.


Η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων καταλαμβάνει μόνο αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι στα βιβλία απεικονίζονται οι συναλλαγές και πρέπει να διαφυλάσσονται προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος και η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Ανάλογα δε με το φορολογικό έτος (περίοδο) που αυτά αφορούν καθορίζεται ο χρόνος διαφύλαξής τους.

Ενόψει των ανωτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των μη χρησιμοποιημένων θεωρημένων βιβλίων και ως εκ τούτου η μη διαφύλαξη αυτών δεν αποτελεί παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ.


Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία, τα οποία πρέπει να προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. για ακύρωση πριν από τη διακοπή εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης.

Πηγή: Φορολογικά Νέα