Άρθρα

Εκτύπωση

Ξεκινούν συμψηφισμοί επιστροφής ΦΠΑ με οφειλές προς τελωνεία

Την ενεργοποίηση της διάταξης  για συμψηφισμούς απαιτήσεων από το δμόσιο με οφειλές προς το δημόσιο που ίσχυε από το 2011, αλλά πρακτικά δεν είχε τεθεί σε ισχύ, προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Με την εγκύκλιο άνοιξε ο δρόμος για συμψηφισμούς απαιτήσεων των επιχειρήσεων από την επιστροφή ΦΠΑ από τα τελωνεία με οφειλές προς τα τελωνεία.

Το μέτρο αναμένεται να βελτιώσει την ρευστότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, καθώς οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ προσεγγίζουν το 1 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  σε συμψηφισμό υπόκεινται:

 ·  οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι,

 ·  οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή,

 ·  οι βεβαιωμένες οφειλές που καταβάλλονται τμηματικά,(βάσει ρύθμισης ή βάσει στοιχείων βεβαίωσης)

 · οι παραγεγραμμένες οφειλές και για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

  Οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του συμψηφισμού είναι:

 ·  η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων (ο οφειλέτης της μιας να είναι δανειστής της άλλης)

 ·  η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη

 ·  η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο

 ·  η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου να μην έχει κατασχεθεί, εκχωρηθεί ή ήδη πληρωθεί

Ο συμψηφισμός ενεργείται είτε κατόπιν δήλωσης του οφειλέτη , είτε αυτεπάγγελτα.

 Η διαδικασία

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα δύναται να διενεργηθεί συμψηφισμός του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές προς το Τελωνείο από εκτελωνισμούς προϊόντων. 

 Οι υπόχρεοι σε καταβολή τελωνειακής οφειλής κατά τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τελωνείο αίτημα συμψηφισμού των βεβαιωμένων οφειλών τους με τις απαιτήσεις από τη Δ.Ο.Υ. για επιστροφή Φ.Π.Α. και παράλληλα να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Υ. σχετικά.

Η  Δ.Ο.Υ. σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί το παραστατικό θα προβεί στη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του Τελωνείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή μεταφοράς. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της οφειλής με συμψηφισμό, το Τελωνείο θα πρέπει προηγούμενα να ελέγξει εάν υφίστανται άλλες οφειλές των υπόχρεων (ληξιπρόθεσμες ή μη), οι οποίες υπόκεινται σε συμψηφισμό και προηγούνται της εξόφλησης των οφειλών που απαιτούνται για τη θέση σε ανάλωση των εμπορευμάτων και στη συνέχεια να ζητήσει το συνολικό ποσό, προς πίστωση του λογαριασμού του, από τη ΔΟΥ. Η Δ.Ο.Y., σε κάθε περίπτωση και πριν την απόδοση του σχετικού ποσού, θα πρέπει να εξετάζει εάν υφίστανται άλλες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., για τις οποίες θα προηγηθεί συμψηφισμός/παρακράτηση και εάν έχει ζητηθεί από άλλα Τελωνεία η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για υφιστάμενες οφειλές προκειμένου οι οφειλές αυτές να συμψηφιστούν κατά προτεραιότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι τα Τελωνεία (που δεν το έχουν κάνει ήδη) να πρέπει να προβούν στην άμεση ενημέρωση των ΔΟΥ για την ύπαρξη ληξιπροθέσμων ή μη απαιτήσεων προκειμένου να καταχωρηθεί η σχετική δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας.

Η παραπάνω  διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις δηλώσεις με δηλωμένο τρόπο φυσική πληρωμή  της τελωνειακής οφειλής.

Πηγή: capital.gr