Άρθρα

Εκτύπωση

Ηλεκτρονικά η ίδρυση επιχειρήσεων

Μέσω των e-ΥΜΣ, θα μπορούν οι υποψήφιοι επιχειρηματίες να διεκπεραιώνουν το σύνολο των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων. Σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Μειωμένα τέλη για όσους επιλέξουν τον ηλεκτρονικό τρόπο.

Και ηλεκτρονικά θα μπορούν πλέον να ιδρύονται οι επιχειρήσεις στη χώρα, απαλλάσσοντας κατ' αυτόν τον τρόπο χιλιάδες υποψήφιους επιχειρηματίες από τη χρονοβόρα διαδικασία της φυσικής τους παρουσίας στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης που λειτουργούν στα εμποροβιομηχανικά, επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας. Αυτό,

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως τις 21 Σεπτεμβρίου, προβλέπει «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων». Ωστόσο, από τη διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η εξ αποστάσεως ίδρυση των επιχειρήσεων θα επιτυγχάνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας θα αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID), η οποία στην Ελλάδα παρέχεται μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ή και άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου, εφόσον παρέχουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID)], ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.

Στη συνέχεια θα χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω Υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, χωρίς την οποία η ηλεκτρονική σύσταση σταματά. Ακολούθως, θα υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., ενώ μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο, θα ανακατευθύνονται στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρίσουν σε αυτό τον Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία.

Επίσης, ηλεκτρονικά θα καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Μάλιστα, προβλέπεται ως κίνητρο για τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων, η έκπτωση στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλόμενους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρείας.

Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προβλέπεται να ρυθμιστεί από Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του ύψους που θα οριστεί και θα αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.
Πρότυπα καταστατικά

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών, προβλέπεται ότι για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.

Το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπου των προηγούμενων παραγράφων θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή.

Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων του προηγούμενου εδαφίου θα διαμορφώνονται ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.


Πηγή: euro2day.gr