Άρθρα

Εκτύπωση

Ακατάσχετα Ποσά (Μέρος πρώτο)

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΠΟΣΑ  

(Μέρος πρώτο)

Κινητών πραγμάτων-Καταθέσεων-Αμοιβών-μισθών-συντάξεων--βοηθημάτων-επιδομάτων-επιχορηγήσεων  

Από τον Ορέστη Σειμένη –φοροτεχνικό, συγγραφέα

1.  Ποιο είναι το όριο των οφειλών για τις οποίες δεν γίνονται κατασχέσεις ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝεις βάρος του οφειλέτη ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το 2014 αυξήθηκε από 300€ σε 500€ το όριο οφειλών για την είσπραξη των οποίων δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα σε περίπτωση κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη

2.  Ποιο είναι το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ που μπορεί να κατασχεθεί στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων (καταθέσεις) ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το 2014 ορίστηκε στα 50€  το ποσό που μπορεί να κατασχεθεί σε χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων

3.  Ποιά  ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ δεν κατάσχονται ως περιουσιακά στοιχεία του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του πτηνοτρόφου , σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Γεωργική εργασία δεν κατάσχονται:

δύο ζώα για το άροτρο, ενα υποζύγιο, ένα μία δαμάλι, έξη πρόβατα, έξη αίγες, και η σπορά και η τροφή των ζώων αυτών επί τρείς μήνες ( που απαιτείται  μέχρι της προσεχούς συγκομιδής)

Στην Κτηνοτροφική εργασία δεν κατάσχονται:

δώδεκα μεγάλα ζώα ή είκοσι τέσσαρα μικρά ζώα και η τροφή τους επί τρείς μήνες,

Στην Πτηνοτροφική εργασία δεν κατάσχονται :

εκατό πτηνά και η τροφή τους επί τρείς μήνες

4.  Ποια ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτη, δεν κατάσχονται   σύμφωνα με τον νόμο ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτων :

α) πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτου και της οικογενείας αυτού και ιδίως ενδύματα, κλινοστρώματα , έπιπλα, εφ` όσον τα πράγματα ταύτα είναι απαραίτητα διά τας στοιχειώδεις ανάγκας της διαβιώσεως αυτών,

β) τρόφιμα και καύσιμη ύλη απαραίτητα εις τον οφειλέτη και την οικογένεια  του γιά τρεις μήνας,

γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία,

δ) τα προοριζόμενα διά την επιστημονικήν ή καλλιτεχνικήν και γενικώτερον πνευματικήν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του οφειλέτη ή της οικογενείας του βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης.

5.  Οι καταθέσεις ΜΙΣΘΩΝ και ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ κατάσχονται σύμφωνα με τον νόμο ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

α) Το ακατάσχετο των μισθών και των συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που καταβάλλονται μηνιαίως

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: oiμισθοί μπορεί να κατασχεθούν στα χέρια του εργοδότη και σε λογαριασμό στην τράπεζα όπου κατατίθενται κάθε μήνα

Είναι ακατάσχετο το μηνιαίο ποσό μέχρι 1000€  

Για το ποσό από 1001€ έως 1500€ επιτρέπεται η κατάσχεση  του 50% για τα χρέη προς το Δημόσιο  

Το ποσό πάνω από 1500€ κατάσχεται όλο

Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός (ενας λογαριασμός)

β) Το ακατάσχετο των ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ μηνιαίως

Είναι ακατάσχετα τα 4/5 των ημερομισθίων, και επιτρέπεται η κατασχέση επί του 1/5 για τα χρέη προς το Δημόσιο

6.  Οι καταθέσεις (όχι μισθών και συντάξεων) σε ΑΤΟΜΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟ  λογαριασμό είναι ακατάσχετες ;

Eίναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1250€ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

-Απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

-Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

7.  Το  ΕΦ ΑΠΑΞ βοήθημα που καταβάλλεται για την έξοδο από την υπηρεσία είναι ακατάσχετο ;

Είναι ακατάσχετο το 1/2 των εφ` άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων για την έξοδο εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, γιά τα χρέη προς το Δημόσιο


 

8.  Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ είναι Ακατάσχετη ;

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου

είναι αφορολόγητο

είναι ακατάσχετο

δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις,

δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και

δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. (άρθρο 2 παρ 5ν.4320/2015)
 

9.  Το  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ είναι ακατάσχετο;

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης,

·       είναι αφορολόγητο,

·       δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,

·       δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα

και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. (Αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377/ 1.7.2016)

10.  Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι ακατάσχετη;

Με βάση τα οριζόμενα στην περ. 9 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1262/10.12.2015, το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί.


 

11. Οι καταβολές του ΕΣΠΑ είναι Ακατάσχετες;

Δεν κατάσχονται οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα

·       του ΕΣΠΑ,

·       το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

·       και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αντίθετα, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται.

διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012(ΦΕΚ. 86Α/11-04-2012), η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 3 του ν. 3614/2007(ΦΕΚ. 267Α/3-12-2007)

5/10/2016


Πηγή: Φορολογικά Νέα