Άρθρα

Εκτύπωση

ΜΥΦ : Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ.1214/2014

Άρθρο 7 Ενημέρωση Φορολογικής Διοίκησης με στοιχεία εισπράξεων/πληρωμών στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

Για ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς:

  •     Στις καταστάσεις πελατών αναγράφουν τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
  •     Στις καταστάσεις προμηθευτών αναγράφουν τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.

- Για μη ενταγμένους, υποκείμενους στο φόρο για πληρωμές προς ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, αναγράφουν στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.