Άρθρα

Εκτύπωση

Αμφισβήτηση του φόρου κληρονομιάς από τους κληρονόμους

Αμφισβήτηση του φόρου κληρονομιάς από τους κληρονόμους .

(Απόσπασμα από το νέο, υπό έκδοση, βιβλίο για  την φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, λαχείων κλπ)

Από τον Ορέστη Σειμένη        10/10/2016

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ : ΑΝ Η ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΗ ΑΞΙΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΙΑ:

Προθεσμία 60 ημερών για άσκηση προσφυγής

Αν ο υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία της (προς φορολογηση) κληρονομιάς μεγαλύτερη από την αγοραία, έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσής του, να ζητήσει με προσφυγή τον προσδιορισμό της  (νέας) αξίας από το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

N.2961/2001 άρθρο 10  παρ.Β4

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ : ΑΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ,  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   20 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αν ασκηθεί προσφυγή, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας διενεργεί έλεγχο για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου και συντάσσει σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στον φορολογούμενο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση του άρθρου 129 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στην οποία περιλαμβάνεται και αίτημα προς το διοικητικό δικαστήριο για προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

N.2961/2001 άρθρο 10  παρ.Β4

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ : ΕΑΝ Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΙ

Εφόσον το διοικητικό δικαστήριο προσδιορίσει αξία του ακινήτου μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός από τον κύριο φόρο, την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος και ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 75.

N.2961/2001 άρθρο 10  παρ.Β4

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ : ΕΑΝ Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ-ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ  ΟΜΩΣ  Η  (ΠΙΘΑΝΗ) ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί η προκαθορισμένη αξία, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων μόνο όσον αφορά τα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων σύμφωνα μετά οποία διαμορφώνεται η αξία τους.

Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, εκδίδεται πράξη με την οποία καταλογίζεται ο φόρος την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος με την ανακρίβεια καθώς και ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 75.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου 2861/2001, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

N.2961/2001 άρθρο 10  παρ.Β4

Τι μπορεί να κάνει ο υπόχρεος εάν διαπιστώσει ότι έγινε:

Λογιστικό λάθος κατά την σύνταξη του φύλλου υπολογισμού της αξίας του ακινήτου ή

Εσφαλμένη επιλογή των τιμών εκκίνησης ή

Εσφαλμένη επιλογή των συντελεστών αυξομείωσης

       Μπορεί να υποβάλλει νέα δήλωση

       Επαναπροσδιορισμός του φόρου

       Προθεσμία 20 ημερών για υποβολή νέας δήλωσης

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος σε φόρο δύναται, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, εφόσον διαπιστώσει ότι έγινε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος κατά τη σύνταξη του φύλλου υπολογισμού της αξίας των ακινήτων ή εσφαλμένη επιλογή των προκαθορισμένων τιμών εκκίνησης ή των συντελεστών αυξομείωσής τους, να υποβάλει νέα δήλωση και να ζητήσει επαναπροσδιορισμό του φόρου.

Στην περίπτωση αυτή, αν ο φόρος που προκύπτει με τη νέα δήλωση είναι μεγαλύτερος, συμψηφίζεται με αυτόν που καταβλήθηκε, αν είναι μικρότερος, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

N.2961/2001 άρθρο 10  παρ.Β5

Αιτία θανάτου - Εσφαλμένος υπολογισμός του φόρου από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας – διαδικασία

Προθεσμία 20 ημερών για υποβολή νέας δήλωσης και επαναπροσδιορισμό του φόρου

Αν ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία του 20ημέρου από την υποβολή της δήλωσης διαπιστώσει εσφαλμένο υπολογισμό του φόρου από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, δύναται να καλέσει το φορολογούμενο για την υποβολή, μέσα στην ίδια 20ήμερη προθεσμία, συμπληρωματικής δήλωσης και επαναπροσδιορισμό του φόρου.

N.2961/2001 άρθρο 10  παρ.Β5


Πηγή: Φορολογικά Νέα