Άρθρα

Εκτύπωση

ΦΠΑ:Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α., εφόσον η αρχική δήλωση Φ.Π.Α. έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α


Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. αφετηρία για τον χρόνο επιβολής των κυρώσεων λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.


Για φορολογικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2014 και μετά, σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. επιβάλλεται πρόστιμο, ως εξής:


Για πιστωτική ή μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. ή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. ανακεφαλαιωτικός πίνακας), επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) Ευρώ.


Για χρεωστική δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακόσια πενήντα (250) Ευρώ για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος και πεντακοσίων (500) Ευρώ για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.


Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α., εφόσον η αρχική δήλωση Φ.Π.Α. έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Πηγή: Φορολογικά Νέα