Άρθρα

Εκτύπωση

Απαντήσεις σε φορολογικά θέματα που μας απασχολούν

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ  31.10.2016

Oρέστης Σειμένης

1.Πότε και τί θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι απλοί πολίτες στο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ;

(ΑΠΟ ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ κλπ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

TI ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ  : Πρώτα θα ολοκληρωθεί το «πόθεν έσχες» των στελεχών, των ανωτέρων και ανωτάτων λειτουργών του δημοσίου αλλά και των συνεργαζόμενων στελεχών του ιδιωτικού τομέα με το Ελληνικό δημόσιο, και μετά θα καταγραφεί το περιουσιολόγιο  των λοιπών «κοινών θνητών» δηλαδή των υπολοίπων Ελλήνων.

EΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ : Η καταγραφή αυτή θα γίνει με ειδική ηλεκτρονική δήλωση-φόρμα που θα υποβληθεί από όλους τους Ελληνες μετά τον Φεβρουάριο του 2017 (και ίσως αργότερα)

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να επικαιροποιήσουν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη συνολική περιουσιακή τους κατάσταση (κινητή και ακίνητη περιουσία)

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : Θα  επιβεβαιώσουν δηλαδή τα στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, τα οποία θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στο TAXISNET ή να τα τροποποιήσουν αφαιρώντας ή προσθέτοντας δεδομένα ή διορθώνοντας τα ήδη αναρτηθέντα δεδομένα.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν και όσα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτά που θα έχουν ήδη αναρτηθεί στο σύστημα ΤΑΧISNET.

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία θα δηλωθούν με την αξία που έχουν αποτιμημένη και καταγεγραμμένη σε συμβόλαια αγοραπωλησιών ή ασφαλιστικών εταιριών, καθώς επίσης και τις αποταμιεύσεις τους στο εσωτερικό της χώρας.

Θα πρέπει δηλαδή να παράσχουν αναλυτικές πληροφορίες μόνο για τα κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας τα οποία έχουν καταγεγραμμένη αξία ή έχουν ασφαλίσει για κλοπή ή για οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο (κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, ακριβά ρολόγια κ.λπ., έργα και λοιπά αντικείμενα τέχνης μεγάλης αξίας, όπως πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα κ.λπ.).

TI ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ : Θα πρέπει επίσης να δηλώσουν τις μετοχές που κατέχουν σε εταιρίες εισηγμένες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα εταιρικά μερίδια, τις λοιπές συμμετοχές σε επιχειρήσεις, τις καταθέσεις, τις επενδύσεις σε ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, ρέπος, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα.


 Στο Υπουργείο πάντως συζητούν να μην δηλωθούν τα τιμαλφή και τα μετρητά κάτω από ένα ύψος στην αξία τους.


ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις στο εξωτερικό. Θα κληθούν δηλαδή να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία και για τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ρέπος και τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία τούς ανήκουν και βρίσκονται εκτός Ελλάδος! Επίσης θα κληθούν να δηλώσουν και τυχόν συμμετοχές τους σε εταιρίες του εξωτερικού (στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην ΠΓΔΜ και σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες)


 ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Εάν κάποιο στοιχείο δεν δηλωθεί, - οπουδήποτε κι οποτεδήποτε - θα δεσμεύεται, ο δε φορολογούμενος που δεν το δήλωσε στο «περιουσιολόγιο» θα καλείται να καταβάλει πρόστιμο που θα φθάνει ή και θα υπερβαίνει την αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού του στοιχείου!

2.Πως πρέπει να είναι γραμμένες οι γνωματεύ-σεις αναπηρίας που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. και ποιές ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ έχουν οι ανάπηροι ανάλογα με τα ποσοστά αναπηρίας τους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΚΕΠΑ : Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας)

Από έγγραφο που εκδόθηκε πρόσφατα (Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1118203  ΕΞ 2016) οι γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ γίνονται δεκτές στην εφορία εάν :

ØΓράφουν το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν

ØΓράφουν το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία του

ØΠοια έτη θα αφορά η αναπηρία για να απαλλαφεί από τον φόρο ανάλογα με το ποσοστό της αναπηρίας του δικαιούχου

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ φορολογικές στους αναπήρους :

Ποσοστό κινητικής αναπηρίας και τυφλότητος 80%και άνω     απαλλαγή    από φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης

Ποσοστό  λοιπών αναπηριών 80% και άνω  απαλλαγή    από φόρο εισοδήματος.

Πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης

Ποσοστό  λοιπών αναπηριών 67% έως 79%

απαλλαγή  μέχρι 200€ από τον φόρο εισοδήματος. Πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης

3.ΠΡΟΣΟΧΗ: ποιά είναιημεγάλη παγίδα που ακυρώνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων προς την εφορία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να μην χάσω την ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να προσέξω πως και πότε κάνω τίς  ρυθμίσεις των 12 ή 24 δόσεων για νεότερες-τρέχουσες οφειλές

Στον ΕΝΦΙΑ έχω 5 δόσεις και στο εισόδημα έχω 3 δόσεις.

Εάν λήγει κάποια από αυτές τίς δόσεις την 31/10/2016 και δεν εξοφληθεί μέχρι 31/10/2016 αλλά την ρυθμίζω την 4/11/2016 (ληξηπρόθεσμα) ΤΟΤΕ ΧΑΝΩ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ.

Εάν όμως εξοφλήσω την δόση μέσα σε 15 μέρες (μέχρι 15/11/2016 , τότε δεν χάνω τίς 100 δόσεις  

Με τον νόμο 4346/2015 άλλαξε το άρθρο 8 περίπτωση δ του νόμου 4321/15. Σε αυτό αναφέρονται ρητώς τα εξής:

 "Η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους"

4.Θα ταλαιπωρούνται λιγότερο όσοι παίρνουν από τον ΟΓΑ το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα που παίρνουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.16/ οικ. 25674/25-10-2016


Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ υποχρεούνται να αναζητούν οι ίδιες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητας τους, μέσω της πλήρους πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου.

Κατόπιν τούτου, δεν επιτρέπεται οι υπηρεσίες αυτές να ζητούν από τους πολίτες την υποβολή των δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 Οι Υπουργοί  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Υ.Γ. Αργησαν αλλά το υλοποίησαν !)
 

5.Πενταπλό χαράτσι από 1/1/2016 σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα νοικιάζουν ή θα πουλούν ένα ακίνητο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Όπως ανέφερε η ΠΟΜΙΔΑ)

- Πέντε πιστοποιητικά και η βεβαίωση για τον ΕΝΦΙΑ θα κοστίζουν ως και 1.000 ευρώ για κάθε ακίνητο


- Υπάρχουν πιστοποιητικά που πρέπει να ανανεώνονται αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη


- Αναλυτικά το... πενταπλό χαράτσι στα ακίνητα

Πρόκειται για τρία έγγραφα που θα χρειαστούν όσοι θέλουν είτε να νοικιάσουν είτε να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο.


Τα νέα έγγραφα ανεβάζουν το κόστος για κάθε ένα από τα κτίρια που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης ούτε λίγο ούτε πολύ στα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις κρατικές εξαγγελίες πρόκειται για τα πιστοποιητικά:


-Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου


-Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας


-Βεβαίωση καταβολής ΤΑΠ (τέλος που εισπράττεται από τους Δήμους μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).


Αυτά τα πιστοποιητικά έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα:
-Ενεργειακό πιστοποιητικό


-Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης


και μαζί με τον ΕΝΦΙΑ δημιουργούν ένα πραγματικό τείχος το οποίο πρέπει να υπερβούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.


Μάλιστα στην περίπτωση της ταυτότητας κτιρίου της οποίας το κόστος υπολογίζεται μίνιμουμ στα 300 με 400 ευρώ και θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να υπολογίζουν ότι θα πρέπει να ανανεώνεται ανά επτά έτη, γεγονός που ανεβάζει το κόστος καθώς η κάθε ανανέωση απαιτείται να γίνεται από μηχανικό ο οποίος έχει αμοιβή τουλάχιστον 300 ευρώ.

6.Aυθαίρετα παίρνει παράταση η ρύθμιση μέχρι 8/2/2017 ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τετράμηνη προθεσμία για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”.


Η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση

……Άρθρο 1:  Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-2-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο νέος νόμος που ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό το υπουργείο αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέσα στον Νοέμβριο.

Ωστόσο, επειδή θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου νόμου το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΤΕΕ) - που δέχεται τις δηλώσεις τακτοποίησης των αυθαιρέτων-, αλλά και να ενημερωθούν μηχανικοί και πολίτες για τις νέες ρυθμίσεις, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί παράταση έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θέλουν να δηλώσουν τα ακίνητά τους να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις.


Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να επιλέξουν με ποιον νόμο θα τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αν η προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ γίνει πιο γρήγορα, τότε, ενδέχεται ο χρόνος της παράτασης να μειωθεί.

7.Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυξάνονται από την  1/1/2017. Θα εκπίπτουν τουλάχιστον από  τα κέρδη στις ατομικές ή στις εταιρικές επιχειρήσεις ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας-διαχειριστής εταιρείας έχει και ατομική επιχείρηση, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης

8.O εγγυητής ενός δανείου στην τράπεζα έχει υποχρέωση να το εξοφλήσει εάν δεν το εξοφλήσει ο  (πρωτο)οφειλέτης; Μπορεί να αποφύγει τα εις βάρος του μέτρα αναγκαστι-κής είσπραξης (κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ); Πως μπορεί να προστατευθεί ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Kάθε εγγυητής  προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί Προστασίας  του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

(άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 2251/1994

Εχει δηλαδή δικαιώματα, και ανάλογα την περίπτωση μπορεί να επιλέξει την υπερασπιστική του γραμμή.                                                                        

Πολλές συμβάσεις έχουν ελαττώματα  Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ακυρώσουν μια

σύμβαση  εγγύησης ή να δικαιώσουν δικαστικά έναν εγγυητή  όπως :                                                                        

         

….δόλος για εξαπάτησή του κατά την υπογραφή της σύμβασης,

…..καθυστέρηση στη λήψη μέτρωνκατά του οφειλέτη

….υπέρογκοι τόκοι συναλλαγήςή άλλοι καταχρηστικοί όροι,

….απόκρυψηαπό τον εγγυητή ουσιωδών περιστατικών ή στοιχείων για την κατάσταση του πρωτοφειλέτη ή των

υποχρεώσεών του

….η μη έγκαιρη ενημέρωσηγια την πορεία αποπληρωμής του δανείου και της αφερεγγυότητας του οφειλέτη.

….πλάνη μεταξύ βούλησηςκαι δήλωσης κατά την  υπογραφή
 

9.  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΕΑ (απλοποιημένη) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (στα χαρτιά της εφορίας αλλά χωρίς ταλαιπωρίες ) σε δεκάδες χιλιάδες ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ (αδρανείς) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Θα εκδοθεί σχετική απόφαση:

1.    Αφορά επιχειρήσεις που σταμάτησαν να λειτουργούν από παλιά αλλά δεν έχουν κάνει παύση εργασιών στην εφορία και στο ΓΕΜΗ

2.    Θα δημιουργηθεί μια απλοποιημένη διαδικασία

3.    Θa διαγραφούν πρόστιμα, προσαυξήσεις  και τέλη  ΠΟΥ ΤΡΈΧΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ παλιά ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΙΑΚΟΠΉς  ΜΈΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ σε 100.000 αδρανείς-κλειστές επιχειρήσεις , φυσικά ή νομικά πρόσωπα

4.    γνωστές και ως εταιρείες «φαντάσματα», που δεν έχουν δηλώσει τη διακοπή των εργασιών τους,

5.    Δεν θα επιβαρυνθούν με αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές, σε επιμελητήρια κλπ

Hδη υπάρχουν αποφάσεις θετικές από την επιτροπή του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 για την αναδρομική διακοπή επιτηδευματία

Πηγή: Φορολογικά Νέα