Άρθρα

Εκτύπωση

Κατάργηση του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.22 της παρ. ΣΤ. του Άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου 4254/2014(ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014),

δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄) κατά την σύσταση των υποκείμενων προσώπων στο φόρο αυτό.