Άρθρα

Εκτύπωση

Προσοχή: Φορολογικές - Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που λήγουν σήμερα ( 30/11/2016 )

30 ΤΕΤΑΡΤΗ  30/11/2016

Φορολογικές Υποχρεώσεις

α) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το Ελληνικό Δημόσιο για το μήνα Οκτώβριο 2016 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 30.11.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 30.11.2016 ή το 50% μέχρι 30.11.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 30.12.2016 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 &. ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).


β) Υποβολή ηλεκτρονικά της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για το μήνα Οκτώβριο 2016


γ) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ για το μήνα Οκτώβριο 2016 από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις
30.11.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν τποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 30.11.2016 ή το 50% μέχρι 30.11.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 30.12.2016 χωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2001).


δ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 31.10.2016 για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 χωρίς προσαύξηση.


ε) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά βιβλία καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 31.10.2016 για το τρίμηνο Ιουλίου,Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2016 χωρίς προσαύξηση.


στ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 από κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζόμενους ή υπαλλήλους (άρθρα 59§1α’ 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ.1072/2015).


ζ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 από νομικά πρόσωπά ή νομικές οντότητες που καταβάλλουν συντάξεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές σε ασφαλισμένους (άρθρα 59§1β’γ’60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).


η) Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για μισθωτή εργασία που κατέβαλαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (άρθρα 59§1 &60§2, 6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1048, 1072 και 1084/2015).


θ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσους δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του:


- 10% για εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από μερίδια, μερίδες, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προμερίσματα, μαθηματικά αποθεματικά,


– 15% για εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά ομόλογα, τίτλους και ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, για κάθε δανειακή σχέση, repos, reverse repos, ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες, χρεόγραφα,


– 20% για εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές,αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,


– 20% για εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, εκμίσθωση εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.,


–20% για εισόδημα από αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.


ι) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 για ασφάλισμα που καταβλήθηκε εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,


ια) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.(ν. 4172/2013 άρθρο 64 παρ.2).


Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή:


- 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)


- 4% για τα λοιπά αγαθά


- 8% για την παροχή υπηρεσιών.


Εξαιρούνται συναλλαγές όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ν. 4172/2013 άρθρο 64§2, 61, 62§2, ΠΟΛ. 1028/2014).


ιβ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα για αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (ν.4172/2013 άρθρο 64 παραγρ. 1 περ. δ και ΠΟΛ. 1027/2014).


ιγ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου 15% κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές και τα μερίσματα που λαμβάνουν οι δικηγόροι (ν.4172/2013 άρθρο 69 παραγρ. 5 και ΠΟΛ. 1031/2014).


ιδ) Υποβολή μέσω του TAXISNET των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με έναρξη μίσθωσης ή τροποποίησης αυτής για τον μήνα Οκτώβριο 2016 (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1013/2014).


ιε) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και Δήλωσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 (ν. 2579/1998 άρθρο 12).


ιστ) Υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωσης Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 (ν 4389/2016 άρθρα 54 και 55, ΠΟΛ. 1085 και 1086/2016).


ιζ) Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Οκτώβριο 2016 (ν. 4308/2014 άρθρο 6 παρ. 1α).

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις :

-ΑΠΔ Οκτωβρίου

-Ασφαλιστικές εισφορές Οκτωβρίου