Άρθρα

Εκτύπωση

13,9 δις το ληξιπρόθεσμο χρέος των πολιτών προς την φορολογική διοίκηση για το 2016

Στα 13,9 δις έκλεισε το ληξιπρόθεσμο χρέος των πολιτών προς την  φορολογική διοίκηση για το 2016 παρουσιάζοντας  μείωση κατά 2 δις έναντι του 2015, και αύξηση 1,3 δις περίπου από τον Νοέμβριο του 2016.


 Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος άγγιξε τα 95 δις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                   

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών    

Δείκτες απόδοσης  2015 2016
ΝΟΕ ΔΕΚ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)      
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8) [I] 71.533 81.558 81.384
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2)    26.396 26.289
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3)    34.857 34.802
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4)    0,000 0,000
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4) 54.624 61.253 61.091
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6)  6.022 8.055 8.047
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (7) 10.730 12.093 12.090
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8)  0.158 0.157 0.156
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1) 1.641 2.329 2.475
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις)  0.496 1.222 1.258
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III] 15.916 12.628 13.906
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11) 2.261 2.322 2.727
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) 0.295 0.214 0.252
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12) 14.5% 18.7% 20.0%
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV] 13.480 10.918 12.157
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15)  2.221 2.281 2.682
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16)  0.284 0.196 0.232
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) 16.8% 21.3% 22.5%


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.   
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος.                    
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς.
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                


Πηγή: taxheaven.gr