Άρθρα

Εκτύπωση

"Παράθυρο" για πρόστιμο 100 ευρώ σε όποιον έκλεισε εκπρόθεσμα το μπλοκάκι

Πιθανό πρόστιμο 100 ευρώ θα υποστούν όσοι έκλεισαν το μπλοκάκι τους την 31/12/2016.

Και αυτό γιατί η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης, και διακοπής εργασιών καθώς και οι δηλώσεις περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου,υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής αυτών έληγε μέχρι την 30.9.2016.

Έτσι όσοι φορολογούμενοι πληρώνονταν με δελτίο παροχής υπηρεσιών ("μπλοκάκι") μέχρι και την 31/12/2016 και επιθυμούν να προβούν σε παύση εργασιών στις 31/12/2016 θα πρέπει να καταβάλουν το πρόστιμο των 100 ευρώ, εφόσον η υποβολή της δήλωσης αυτής γίνει μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή (σ.σ. η εμπρόθεσμη υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία διακοπής).

Πηγή: capital.gr