Άρθρα

Εκτύπωση

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...Φορολογικές διαφορές

• Αύξηση ποσοστών ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων: Αυξήθηκαν τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, που θα ενταχθούν στις περιφερειακές ενισχύσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικότερα, το ποσοστό ενίσχυσης της επένδυσης αυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και, σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2020, διαμορφώνεται στα εξής ποσοστά: 40% για τις μικρές επιχειρήσεις (από 30%), 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (από 20%), 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 10%). Τα ποσοστά αυτά αφορούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στη Δυτική Αττική, στον Πειραιά και στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής, και θα εφαρμόζονται από την αρχή του χρόνου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον χάρτη, δηλαδή, διαφοροποιούνται για πρώτη φορά από την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου τα ποσοστά ενίσχυσης σε ένα σημαντικό, και μάλιστα υποβαθμισμένο, τμήμα της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας.

• Εκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης: Τα πιστωτικά ιδρύματα, μαζί με τους λοιπούς πιστωτές μιας επιχείρησης (με συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 40% επί των συνολικών απαιτήσεων), μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τον διορισμό από δικαστήριο ενός ειδικού διαχειριστή, εφόσον η επιχείρηση είτε α) βρίσκεται σε γενική αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της είτε β) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου για πάνω από δύο χρήσεις. Ο ειδικός διαχειριστής εγκαθίσταται στη διοίκηση της επιχείρησης, προχωρεί σε απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης και αναλαμβάνει να διεξαγάγει έναν δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την εκποίηση είτε του συνόλου του ενεργητικού είτε επιμέρους κλάδων της επιχείρησης. Εφόσον εντός ενός έτους μεταβιβαστεί τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού και ικανοποιηθούν πλήρως οι πιστωτές από το αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης θα ανακτήσει τη διοίκηση της επιχείρησης. Αντιθέτως, εάν αποτύχει η διαδικασία, υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης.

• Ανταλλαγή πληροφοριών Ελλάδας - ΗΠΑ λόγω FATCA: Υπεγράφη τελικά στις 19 Ιανουαρίου 2017 η διακρατική συμφωνία (IGA) με τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σε συνέχεια της νομοθεσίας FATCA των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το υπογεγραμμένο κείμενο της συμφωνίας, τόσο η Ελλάδα όσο και οι ΗΠΑ θα αποστέλλουν πληροφορίες αναφορικά με: τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων και των μερισμάτων, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Επιπλέον αυτών, η συμφωνία αναφέρει ρητά ότι η Ελλάδα θα αποστέλλει στις ΗΠΑ το υπόλοιπο του λογαριασμού που διατηρούν Αμερικανοί πολίτες στην Ελλάδα. Ωστόσο, αδιευκρίνιστο παραμένει αν οι ΗΠΑ θα αποστέλλουν στις ελληνικές αρχές το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν κάτοικοι της Ελλάδος σε λογαριασμούς των ΗΠΑ, παρόλο που η συμφωνία διέπεται από την αρχή της αμοιβαιότητας.

• Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν πολυεθνικές εταιρείες: Από την 1η Ιανουαρίου 2017, θα κοινοποιούνται αυτόματα πληροφορίες για φορολογικές αποφάσεις που αφορούν πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή κάθε εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, με οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις «tax rulings» που έχουν διασυνοριακό αντικείμενο. Τέτοιου είδους αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν στη διάβρωση της φορολογικής βάσης λόγω προνομιακής μεταχείρισης από κάποια κράτη εις βάρος άλλων, λόγω της εφαρμογής επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις εταιρείες.

• Λίστα μη συνεργάσιμων κρατών από την Κομισιόν: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συγκροτήσει έως το τέλος του 2017, με κριτήρια τη φορολογική διαφάνεια, την εύλογη φορολογία και την εφαρμογή μέτρων κατά των BEPS (Base Εrosion and Profit Shifting). Η φορολογική διαφάνεια υπολογίζεται ανάλογα με την εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ περί της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (CRS) και της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

• Πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών: Στο στόχαστρο βάζει τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από την αρχή του χρόνου θα πρέπει τα κράτη-μέλη να νομοθετήσουν όσον αφορά τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με «ξέπλυμα» χρήματος στις φορολογικές αρχές. Με την απόφαση αυτή, το Συμβούλιο έλαβε ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπό τη σκιά σκανδάλων όπως αυτό των Panama Papers.

• Φορολογικές διαφορές: Το 78% των υποθέσεων που εκκρεμούσαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Αθήνας εξετάστηκε το 2016, ποσοστό υψηλότερο σε αντίθεση με αυτό του προηγούμενου έτους, το οποίο ανήλθε σε 56,6%. Από τις υποθέσεις που συζητήθηκαν, το 23,5% των αποφάσεων που εκδόθηκαν έκανε δεκτή (έστω και μερικώς) την προσφυγή (9,3% το 2015). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 18,3% αν ληφθούν υπόψη και οι υποθέσεις που απορρίφθηκαν σιωπηρά (4,9% το 2015). Επίσης, η αναστολή καταβολής του 50% του επίδικου ποσού δόθηκε στο 13,1% έναντι του ποσοστού του 14% που αφορά το 2015.

Πηγή: Grant Thornton