Άρθρα

Εκτύπωση

Ο εφιάλτης των...ΜΥΦ επιστρέφει

Σύμφωνα με την πολύ-τροποποιημένη ΠΟΛ 1022/2014:

«Άρθρο 4

Χρόνος υποβολής

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:

... Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν…»

Οπότε οι καταστάσεις του 2016 θα πρέπει να υποβληθούν έως 28/02/2017 (τροποποιητική έως 30/04/2017)

Σημειώνεται ότι τα αρχεία υποβάλλονται σε τρίμηνα, αλλά μια φορά το έτος, ενώ τα αρχεία που ήταν ετήσια συνεχίζουν να υποβάλλονται έτσι.

eaa.gr