Άρθρα

Εκτύπωση

Προσοχή:Κωδικοποίηση αμοιβών Δ.Σ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1025/2017 :

Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ' παρ. 2 άρθ. 12 ν. 4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα είτε με τον κωδικό 5 (στην περίπτωση που το μέλος ΔΣ έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 3% και άνω), είτε με τον κωδικό 55 (στην περίπτωση που το μέλος ΔΣ έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3%).