Άρθρα

Εκτύπωση

Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Απριλίου 2017

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου 2017, καθώς και αυτές που μεταφέρονται αρχές Μαΐου (επόμενη εργάσιμη ημέρα) λόγω των αργιών της 30ης Απριλίου και της 1ης Μαΐου, προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ' αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση, ή είναι τυχόν νέες υποχρεώσεις:

α) Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες έτους 2015 μετά την παράταση που δόθηκε.

β) Υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών περιόδου Ιανουαρίου ή/και Φεβρουαρίου 2017 μετά την παράταση που δόθηκε.

Προσοχή: Δείτε όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των Α.Π.Δ. για όλες τις περιπτώσεις όπως έχουν προκύψει μετά την παράταση που δόθηκε, στο άρθρο του κόμβου εδώ.

γ) Υποβολής δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου αυτού μετά την παράταση που δόθηκε.

δ) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016.

Υποχρεώσεις Απριλίου 2017

7 Απρ 2017 ΑΠΔ - ΙΚΑ (Ιανουαρίου)

 1. 7 Απρ 2017 Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και της αντίστοιχης καταβολής των εισφορών, ΜΟΝΟ για τους εν λόγω ασφαλισμένους. (παράταση υποβολής και καταβολής εισφορών)

10 Απρ 2017 Φόροι πλοίων

 1. 10 Απρ 2017 Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατ. άρθρου 26α ν.27/1995 υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής (παράταση)
 2. 10 Απρ 2017 Δήλωση φορ. πλοίων πρώτης κατ. που νηολ. με ελλ. σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1995 και φορ. με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις πράξεις νηολ. βάσει του άρθ. 13 ν.δ.2687/1953 (παράταση)

 3. 10 Απρ 2017 Δήλωση φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες εγκ. στην Ελλάδα (παράταση)

 4. 10 Απρ 2017 Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατ. που νηολογούνται με ελλ. σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1995 (παράταση)

Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ) έτους 2016

 1. 10 Απρ 2017 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών για το έτος 2016  (παράταση)

Λοιποί φόροι-υποχρεώσεις

 1. 10 Απρ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου προηγούμενου μηνός

 2. 10 Απρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας προηγούμενου μηνός

13 Απρ 2017 Πόθεν έσχες

 1. 13 Απρ 2017 Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2015 (παράταση)

ΑΠΔ - ΙΚΑ (Φεβρουαρίου)

 1. 13 Απρ 2017  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Φεβρουαρίου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ  (παράταση υποβολής και καταβολής εισφορών)

 2. 13 Απρ 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ μηνός Φεβρουαρίου - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου (παράταση υποβολής και καταβολής εισφορών)

20 Απρ 2017

 1. 20 Απρ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
 2. 20 Απρ 2017 Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
 3. 20 Απρ 2017 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)

26 Απρ 2017

 1. 26 Απρ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας προηγούμενου μηνός
 2. 26 Απρ 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

27 Απρ 2017

 1. 27 Απρ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (περιόδου Φεβρουαρίου)

28 Απρ 2017 ΑΠΔ - ΙΚΑ (Ιανουαρίου ή/και  Φεβρουαρίου)

 1. 28 Απρ 2017 Υποβολή Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2017, καθώς και η αντίστοιχη καταβολή των εισφορών για τους εργοδότες που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή και ΜΟΝΟ για τους εν λόγω ασφαλισμένους. (παράταση υποβολής και καταβολής εισφορών)

 2. 28 Απρ 2017 Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθως και η αντίστοιχη καταβολή των εισφορών για εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π). (παράταση υποβολής και καταβολής εισφορών)

Φ.Π.Α.

 1. 28 Απρ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία προηγούμενου ημερολογιακού μηνός Μαρτίου

 2. 28 Απρ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου

Intrastat

 1. 28 Απρ 2017  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Υποχρεώσεις Απριλίου 2017 οι οποίες μεταφέρονται στις αρχές Μαΐου λόγω αργιών

02 Μαΐου 2017
 

ΑΠΔ - ΙΚΑ (Μαρτίου)

 1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου

 2. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Μαρτίου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Λοιποί φόροι

 1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (μηνός Φεβρουαρίου)

Μισθωτήρια στο taxis

  1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Παρακρατούμενοι φόροι

  1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

 1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (περιόδου Φεβρουαρίου)

 2. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

 3. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (περιόδου Φεβρουαρίου)

 4. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (περιόδου Φεβρουαρίου)

 5. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος

 1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2016

Πηγή: Taxheaven.gr