Άρθρα

Εκτύπωση

ΑΑΔΕ : Στο επόμενο διάστημα Πληρωμή οφειλών μέσω καρτών από το σύστημα TAXISnet

Ηλεκτρονικοποίηση συναλλαγών


Κατά το 2016, υλοποιήθηκαν αρκετές εφαρμογές για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές εφαρμογές που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος και οι οποίες θα συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων.


Συγκεκριμένα, οι κυριότερες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται κατωτέρω:


Για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., έγινε η επικαιροποίηση του κυκλώματος του.


Υλοποιήθηκε η προσαρμογή των δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. και Φ.Ε.Ν.Π., σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις (όπως υλοποίηση εφαρμογής για διόρθωση αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 σε Δ.Ο.Υ. και Δ.ΗΛΕ.Δ., υλοποίηση ε-φαρμογής εκκαθάρισης Φ.Ε.Φ.Π., υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης επιστροφών αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π., κ.ά.).


Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκτύπωσης καταστάσεων εκπρόθεσμων δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέσω TAXISnet για τον Ε.Φ.Α. και για το Φ.Μ.Υ..


Υλοποιήθηκε web-service για το Υπο-υργείο Παιδείας, που αφορά τις μετεγγραφές φοιτητών.


Έγινε επικαιροποίηση της εφαρμογής υποβολής Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων κ.λπ..


Υλοποιήθηκαν νέες εφαρμογές για την προσαρμογή της Υπηρεσίας Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης στην ισχύουσα νομοθεσία.


Υλοποιήθηκε το κύκλωμα για την επισ-τροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδι-κού καθεστώτος, ΠΟΛ 1066/2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1021/2016.


Υλοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε το σύμφωνο συμβίωσης στο μητρώο φο-ρολογουμένων.


Υλοποιήθηκε ο αυτόματος συμψηφισμός επιστροφών φόρου εισοδήματος με οφειλές και έγινε επέκταση των συμ-ψηφισμών λόγω υπερεισπράξεων σε περισσότερα από ένα αρρύθμιστα χρέη.


Έγινε βελτίωση των εφαρμογών ώστε να υποστηρίζονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές από τράπεζες του Εξωτερικού.


Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις κυριότερες εφαρμογές που βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα:


Δηλώσεις άτυπης χρηματικής δωρεάς.


Εφαρμογή για την ηλεκτρονική καταχώρηση βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονο-μιάς και μεταβίβασης ακινήτων.


Δηλώσεις φορολογίας πλοίων.


Πληρωμή οφειλών μέσω καρτών από το σύστημα TAXISnet.


Εμφάνιση των επιστροφών σε δικαιού-χους από το σύστημα TAXISnet.


Ηλεκτρονικό Μητρώο Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής.


Πηγή: Φορολογικά Νέα