Άρθρα

Εκτύπωση

Ο νέος τρόπος φορολόγησης εταιρικών Ι.Χ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ*

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε πρόσφατα την εγκύκλιο ΠΟΛ 1045/2017 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τον νέο τρόπο φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων που παραχωρούνται σε εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η παραχώρηση ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελεί παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Η αξία της παραχώρησης αυτής, και άρα του φορολογητέου εισοδήματος, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Περαιτέρω, η αξία της παροχής σε είδος μειώνεται από το τρίτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και μετά σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

(α) 3-5 έτη: μείωση 10%,

(β) 6-9 έτη: μείωση 25%,

(γ) από 10 έτη και άνω: μείωση 50%.

Διευκρινίζεται ότι η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά.

Η ΛΤΠΦ οχήματος (κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού) είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους των επίσημων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (έξτρα) εξοπλισμού, προ ΦΠΑ και τέλους ταξινόμησης.

Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με βάση τους μήνες χρησιμοποίησης του οχήματος.

Για παράδειγμα: Ενα όχημα έχει ΛΤΠΦ 15.000 ευρώ και παραχωρήθηκε η χρήση του σε έναν υπάλληλο για 3 μήνες.

Το σχετικό εισόδημα που θα αποδοθεί στον υπάλληλο, προσδιορίζεται με βάση την κλίμακα ως εξής: 15.000x7% = 1.050 ευρώ και επειδή η χρήση αφορά 3 μήνες είναι 1.050x3/12 = 262,50 ευρώ.

Επίσης, αν το ίδιο όχημα έχει παραχωρηθεί ταυτόχρονα σε δύο πρόσωπα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εντός του έτους, το σχετικό εισόδημα αποδίδεται ολόκληρο και στα δύο πρόσωπα χωρίς να γίνει επιμερισμός αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, δεν αποτελούν φορολογητέα παροχή σε είδος, τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και εφόσον έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 ευρώ (πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις).

Αντίθετα, με το προϊσχύον καθεστώς, εφόσον ένα αυτοκίνητο παραχωρείτο από μια επιχείρηση σε εργαζομένους της (πχ. πωλητές, ιατρικούς επισκέπτες, κ.λπ.) για επαγγελματικούς σκοπούς απαλλασσόταν της φορολογίας ανεξαρτήτως της αξίας του οχήματος.

Αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ορισμένες οριακές περιπτώσεις την επιβολή πολύ αυξημένου φόρου για ένα όχημα, το οποίο είναι ελάχιστα ακριβότερο από ένα άλλο.

Για παράδειγμα: η παραχώρηση ενός οχήματος με ΛΤΠΦ 17.000 ευρώ συνεπάγεται ένα φορολογητέο εισόδημα για τον εργαζόμενο ύψους 1.190 ευρώ, ενώ ένα όχημα με ΛΤΠΦ 17.001 ευρώ αποδίδει ένα φορολογητέο εισόδημα 2.380,14 ευρώ, καταλήγοντας προφανώς σε μια δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση για τον δικαιούχο το.

Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν κριθεί στο παρελθόν από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές, αντιβαίνουσες στην αρχή της αναλογικότητας του φόρου.

Θεωρούμε ότι η σχετική διατάξη χρήζει ομοίως νομοθετικής διόρθωσης.

* Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης και η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Πηγή: kathimerini.gr