Άρθρα

Εκτύπωση

Φορολογικές Υποχρεώσεις Μαΐου 2017

8 ΔΕΥΤΕΡΑ

Υποβολή, κατόπιν δοθείσας παράτασης, των καταστάσεων προμηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων επί των υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών για το έτος 2016. (Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014).

10 ΤΕΤΑΡΤΗ


Υποβολή ειδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από πρόσωπο που πραγματοποίησε τον μήνα Απρίλιο 2017 ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 άρθ. 38 παρ.9).

12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Υποβολή δήλωσης μεταβολών για τη μετάταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4467/2017 και ισχύει, καθώς της δήλωσης μεταβολών για την επανένταξη στο ειδικό καθεστώς (χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου) όσων αγροτών επιθυμούν, οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της υπέρβασης του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις, λόγω συνυπολογισμού στο όριο αυτό και των ποσών επιδοτήσεων, που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν σε παλαιότερα φορολογικά έτη σύμφωνα με το από 27.4.2017 Δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.


15 ΔΕΥΤΕΡΑ


α) Υποβολή δήλωσης φόρου συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που πραγματοποιήθηκαν από τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή οντότητες το μήνα Απρίλιο 2017, με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) επί της αξίας της συναλλαγής 2015 (ν. 2703/1999 άρθ. 27 παρ. 2, ν. 2579/98 άρθ. 9 παρ. 2 εδάφιο πρώτο και A.Y.O. - ΠOΛ. 1056/2011).


β) Υποβολή δήλωσης από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και απόδοση του φόρου επί πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) για το μήνα Απρίλιο 2017 (ν.2579/1998 άρθ. 9 παρ 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).


16 ΤΡΙΤΗ


Υποβολή δήλωσης και απόδοση, από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου οι οποίες είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για το μήνα Απρίλιο 2017 (ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) άρθρο 56 και Α.Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1077/15.6.2016).


22 ΔΕΥΤΕΡΑ


α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση των τελών χαρτοσήμου επί της αξίας των κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017 εκδοθέντων στοιχείων ή γενόμενων παροχών και της εισφοράς δακοκτονίας επί του παραγομένου ελαιολάδου. (ΠΟΛ. 1029/2014).


β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση των τελών χαρτοσήμου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων για το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017 (ΠΟΛ.1029/2014).


γ) Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου 20% επί της αξίας των τηλεοπτικών διαφημίσεων για το μήνα Απρίλιο 2016 (ν.3845/2010, ΠΟΛ. 1271/2013 και ΠΟΛ. 1180/2015).


δ) Υποβολή δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό της χώρας ζύθου, από τους εγχώριους παραγωγούς ζύθου, τους αποκτώντες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες για το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017 ( ΠΟΛ. 1022/2016).


ε) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων των νομικών προσώπων για το έτος 2017. Σύμφωνα με το Ν.3091/2002 άρθρα 15 και 17 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του Ν. 4172/2013, τα οποία έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών και ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2961/2001.(ΠΟΛ. 1096/2015 και 1053/2016).


26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


α) Υποβολή από τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Eνδοκοινοτικών Παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών καθώς επίσης και του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Eνδοκοινοτικών Aποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών για το μήνα Απρίλιο 2017 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Α.Υ.Ο. 1091538/7452/1652/ΠΟΛ.1127/ 25.9.2009).


β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας με φορολογική περίοδο το μήνα Απρίλιο 2017 (ν. 3833/2010 άρθρο 17παρ. 4).

29 ΔΕΥΤΕΡΑ
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για τις πληρωμές που έγιναν το μήνα Μάρτιο 2016 [ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α‘ 167), άρθρο 61 και ΠΟΛ. 1012/2014].

31 ΤΕΤΑΡΤΗ


α) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠA από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά) και το ελληνικό δημόσιο για το μήνα Απρίλιο 2017 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 31.5.2017. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 31.5.2017 ή το 50% μέχρι 31.5.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 30.06.2017 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ.1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 &. ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).


β) Υποβολή χρεωστικής - πιστωτικής - μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ για το μήνα Απρίλιο 2017 από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 31.5.2017. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 31.5.2017 ή το 50% μέχρι 31.5.2017 και το υπόλοιπο μέχρι 30.6.2017 χωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2001).


γ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν βιβλία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά) και το ελληνικό δημόσιο καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 28.4.2017 για το μήνα Μάρτιο 2017 χωρίς προσαύξηση.


δ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (απλογραφικά) ή δεν είναι υποχρεωμένοι στην τήρηση βιβλίων καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 28.4.2017 για το 1ο τρίμηνο του 2017 χωρίς προσαύξηση.


ε) Υποβολή ηλεκτρονικά της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αφίξεων και αποστολών) για το μήνα Απρίλιο 2017. (ΠΟΛ. 1253/1993 και ΠΟΛ. 1017/2017)


στ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Μάρτιο 2017 από κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζόμενους ή υπαλλήλους (άρθρα 59§1α’, 60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).


ζ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο 2017 από νομικά πρόσωπά ή νομικές οντότητες που καταβάλλουν συντάξεις και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές σε ασφαλισμένους (άρθρα 59§1β’,γ’,
60§1,6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1072/2015).


η) Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για μισθωτή εργασία που κατέβαλαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά το μήνα Μάρτιο 2017 σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού (άρθρα 59§1 &60§2, 6 ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1048, 1072 και 1084/2015).


θ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάρτιο 2017 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και όσους δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του:


- 10% για εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, εισόδημα από μερίδια, μερίδες, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, διανομές κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προμερίσματα, μαθηματικά αποθεματικά,


– 15% για εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά ομόλογα, τίτλους και ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, για κάθε δανειακή σχέση, repos, reverse repos, ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες, χρεόγραφα,


– 20% για εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγή βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,


– 20% για εισόδημα από δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, εκμίσθωση εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.,


– 20% για εισόδημα από αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα όταν λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.


ι) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάρτιο 2017 για ασφάλισμα που καταβλήθηκε εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (άρθρα 62 και 64 Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ. 1049/2014).


ια) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου κατά το μήνα Μάρτιο 2017 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών.


Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και υπολογίζεται στην καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή:


- 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)


- 4% για τα λοιπά αγαθά


- 8% για την παροχή υπηρεσιών.


Εξαιρούνται συναλλαγές όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ν. 4172/2013 άρθρο 64§2, 61, 62§2 και ΠΟΛ. 1028/2014).


ιβ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% κατά το μήνα Μάρτιο 2017 από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα για αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (ν.4172/2013 άρθρο 64 παραγρ. 1 περ. δ και ΠΟΛ. 1027/2014).


ιγ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή του προκαταβλητέου φόρου 15% κατά το μήνα Μάρτιο 2017 από τους δικηγορικούς συλλόγους για τις αμοιβές και τα μερίσματα που λαμβάνουν οι δικηγόροι (ν.4172/2013 άρθρο 69 παραγρ. 5 και ΠΟΛ. 1031/2014).


ιδ) Υποβολή μέσω του TAXISNET των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με έναρξη μίσθωσης ή τροποποίησης αυτής για τον μήνα Απρίλιο 2017 (Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1013/ 2014).


ιε) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και Δήλωσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Μάρτιο 2017 (ν. 2579/1998 άρθρο 12).


ιστ) Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET Δήλωσης Τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Μάρτιο 2017 (Άρθρο 55 του ν. 4389/2016, ΠΟΛ. 1184/2016).


ιη) Υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωσης Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και απόδοση των αναλογούντων τελών για τον μήνα Μάρτιο 2017 (ν 4389/2016 άρθρα 54,55 και ΠΟΛ. 1085 και 1086/2016).


ιθ) Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για τον μήνα Απρίλιο 2017 (ν. 4308/2014 άρθρο 6 § 1α).

ΠΟΕ-  ΔΟΥ

Πηγή: Φορολογικά Νέα