Άρθρα

Εκτύπωση

Οι επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και στην οικονομία από την επιβολή προκαταβολής φόρου 100%

Η εκτελεστική εξουσία, ανέκαθεν (όχι μόνο τώρα, με μια υποτίθεται αριστερής ιδεολογίας κυβέρνηση, που θα έφερνε αλλαγές κ.λπ.) ταυτιζόταν με την νομοθετική εξουσία, στη χώρα μας.

Το νομοθετικό σώμα, λειτουργεί και «στηρίζεται» από την πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος (ή του συνασπισμού κομμάτων) στην Βουλή, οπότε με τον διαρκή φόβο της απώλειας «της δεδηλωμένης», η εκτελεστική εξουσία προτείνει, καταθέτει και ταυτοχρόνως ψηφίζει ό,τι αυτή επιθυμεί, στο πλαίσιο φυσικά της στρατηγικής της και των πολιτικών επιλογών της. Υπό την έννοια αυτή, η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ούτως ειπείν, εφαρμόζοντας την πολιτική που κάθε φορά επιλέγει, «χτίζοντας» το νομοθετικό της έργο. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει την φράση: «…όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε νόμο, διάταξη, θα καταργήσουμε κ.λπ., κ.λπ.». Δεν είναι δε καθόλου τυχαίο, ότι όταν συζητείται ένα νομοσχέδιο ή κατατίθενται τροπολογίες, το υπό ψήφιση νομοθέτημα, καταλήγει σε τέτοια διατύπωση ώστε να διασφαλιστεί η «δεδηλωμένη», ενίοτε δε να λαμβάνει και αντιπολιτευτικούς ψήφους.

Έτσι λοιπόν εμφανίζεται το φαινόμενο, η Βουλή να ψηφίζει διατάξεις, φορολογικές εν προκειμένω, οι οποίες όχι μόνο είναι αμφιβόλου συνταγματικής ευθυγράμμισης, αλλά  στερούνται και κοινωνικής υπόστασης, στοχεύουν δε στην, με κάθε τρόπο και μέσο, είσπραξη φορολογικών εσόδων, ανεξαρτήτως των συνεπειών που προκαλούν στην πραγματική οικονομία. Μία τέτοια διάταξη είναι και ο υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 69 και 71, ΚΦΕ), με βάση την δήλωση που υποβάλλεται, κατά περίπτωση (ΚΦΔ). Σύμφωνα με αυτήν,  βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Ο αδαής και ανυποψίαστος πολίτης, από την άλλη πλευρά, αισθάνεται σε κάποιον βαθμό ασφαλής, αφού θεωρεί ότι υπάρχουν συνταγματικές παράμετροι και αρχές, οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο του νομοθετικού έργου. Η δικαιοσύνη, συγκεκριμένα δε το αρμόδιο Συνταγματικό Δικαστήριο, αναλαμβάνει να επιτελέσει αυτό το δύσκολο έργο. Προσωπικώς, εμπιστεύομαι το έργο της δικαιοσύνης, ως τρίτου πυλώνα της Δημοκρατίας μας, σε πλείστες δε περιπτώσεις έχει εμποδίσει τις αποκλίνουσες πολιτικές επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας από την συνταγματική τάξη.  

Ωστόσο, ένας απλός πολίτης αυτής της χώρας, ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρίως θιγόμενος από το παραπάνω φορολογικό ζήτημα της επιβολής προκαταβολής φόρου, θα διατύπωνε τα παρακάτω ερωτήματα:

- Με ποιο (συνταγματικό) δικαίωμα η πολιτεία νομοθετεί την είσπραξη προκαταβολής φόρου;

- Πώς γνωρίζει ότι το επόμενο έτος, θα είναι (και σε ποιον βαθμό) παραγωγικό, ώστε βιαίως και απροκαλύπτως να προεισπράττει τον φόρο του υποτιθέμενου, τουλάχιστον ισότιμου (100%), θετικού αποτελέσματος;

Ασφαλώς το ζήτημα δεν είναι τωρινό. Πάντα υπήρχε η βεβαίωση προκαταβολής φόρου, ακόμη από τα ΝΔ 3323/1955 (φυσικά πρόσωπα) και 3843/1958 (νομικά πρόσωπα) και μετέπειτα με τον Ν 2238/1994,  αλλά σε ένα βαθμό είχε μια «λογική», αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν το χαρακτηρισμό και περιοριζόταν σε ένα συντελεστή 50%. Δηλαδή, υπέθετε ο τότε νομοθέτης ότι μπορεί να έχεις την ίδια, ή περισσότερη, ή και μικρότερη απόδοση στην επιχειρηματική εργασία σου, οπότε θα σου βεβαιώσω, με σχετική επιφύλαξη, προκαταβολή φόρου 50%. Ο συντελεστής έγινε 75% και κατέληξε στον 100%. Γιατί όχι αργότερα να μην αυξηθεί έτι περαιτέρω!

Παρακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα (υποθετικά μεν, αλλά τόσο πραγματικά!) για να διαπιστώσετε την υπερφορολόγηση που υφίστανται οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις και πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες), λόγω της προκαταβολής φόρου, με συντελεστή 100%:

Παράδειγμα 1ο:

Φορολογικό έτος 2015

Οδοντίατρος δηλώνει ακαθάριστο ποσό αμοιβών 60.000 ευρώ.

Μετά την αφαίρεση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών, το φορολογητέο αποτέλεσμα διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ.

Ο φόρος για το 2015 υπολογιζόταν με συντελεστή 26%, για εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ και πάνω από αυτό το ποσό, ο συντελεστής φόρου ήταν 33%. Η προκαταβολή προέκυπτε με την εφαρμογή συντελεστή 75%.

Συνεπώς:                         

  40.000,00 χ 26% = 10.400,00 φόρος

                            10.400,00 χ 75% =   7.800,00 προκαταβολή

                             Σύνολο…………..18.200,00

Φορολογικό έτος 2016

Ο φόρος υπολογίζεται πλέον με την κλίμακα του άρθρου 15 του ΚΦΕ (χωρίς τη μείωση φόρου του άρθρου 16) και η προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100%

Συνεπώς:             20.000,00 χ 22% =     4.400,00

                            10.000,00 χ 29% =     2.900,00

                            10.000,00 χ 37% =     3.700,00

                            40.000,00……….    11.000,00 φόρος

                            11.000,00 χ 100% = 11.000,00 προκαταβολή

                            Σύνολο…………….22.000,00

Αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης (χωρίς να υπολογίζονται ΕΕΑ και ΤΕ): 20,88%.

Παράδειγμα 2ο:

Φορολογικό έτος 2015

Λογιστής φοροτεχνικός δηλώνει ακαθάριστες αμοιβές 50.000 ευρώ, από παροχή υπηρεσιών προς άλλους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι παρακράτησαν και απέδωσαν φόρο 20%: 10.000 ευρώ. Οι δαπάνες και οι ασφαλιστικές του εισφορές που εκπίπτουν είναι επίσης 10.000 ευρώ. Με βάση τα ισχύοντα κατά το 2015, έχουμε:

                             40.000,00 χ 26% = 10.400,00 φόρος

                             10.400,00 χ 75% =   7.800,00 προκαταβολή

                (μείον) παρακρατηθέντες....10.000,00 ευρώ

Συνεπώς, δεν προκύπτει προκαταβολή φόρου. Η επιβάρυνση παραμένει στις 10.400 ευρώ (θα κληθεί να καταβάλει 400 ευρώ επιπλέον). Υπενθυμίζουμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη λοιπές επιβαρύνσεις ΕΕΑ και ΤΕ.

Φορολογικό έτος 2016

                            20.000,00 χ 22% =     4.400,00

                            10.000,00 χ 29% =     2.900,00

                            10.000,00 χ 37% =     3.700,00

                            40.000,00……….    11.000,00 φόρος

                            11.000,00 χ 100% = 11.000,00 προκαταβολή

                (μείον) παρακρατηθέντες.....10.000,00 ευρώ

Συνεπώς, προκύπτει προκαταβολή φόρου 1.000 ευρώ. Θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 2.000 ευρώ, μετά τον συμψηφισμό των παρακρατηθέντων φόρων. Η επιβάρυνσή του είναι 12.000 ευρώ, ήτοι αύξηση, σε σχέση με το 2015: 15,38%.

Δηλαδή, με την επιβολή προκαταβολής φόρου με συντελεστή 100%, αποδυναμώνεται το πλεονέκτημα  που προέκυπτε από τους παρακρατηθέντες φόρους, κατά την διάρκεια της χρήσης, με αποτέλεσμα να βεβαιώνεται υπόλοιπο ποσό προκαταβολής, μετά την αφαίρεση τους.

Θα μπορούσα να αναφέρω πλήθος παραδειγμάτων.

Το συμπέρασμα είναι ένα: Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και αποχή από την διενέργεια συναλλαγών.

Η αποχή αυτή δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το πλαίσιο της απασχόλησης και τις θέσεις εργασίας.      

Νίκος Σγουρινάκης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή: epixeirisi.gr