Εκτύπωση

Γ.Ε.ΜΗ Πιστοποιητικά & Άλλα

Διεκπεραιώνουμε σε πολύ χαμηλές τιμές

1. Ίδρυση εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

2. Πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολής για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

3. Πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως, πτώχευσης ή οτι δεν εκκρεμούν αντίστοιχες αιτήσεις για πτώχευση.

4. Ανακοινώσεις ΑΕ

5. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις για ΑΕ και ΕΠΕ

6. Φάκελλοι ΑΕ (1ος έως 10/06/2013 και δεύτερος έως 22/07/2013)

7. Δήλωση ιστοσελίδας web site, στο ΓΕΜΗ για την ανάρτηση του ισολογισμού.