Εκτύπωση

Οι αλλαγές στην Φορολογία και Οικονομία για το 2014

 1. Δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500,00 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή,

 2. Καταργείται η υπερδωδεκάμηνη χρήση,

 3. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων. Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έως 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για πάνω από 12 μήνες, δικαιούται να σχηματίσει πρόβλεψη 100%.

Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 1.000,00 ευρώ, από 12 έως 18 μήνες δικαιούται να σχηματίσει πρόβλεψη έως 50%.

Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 1.000,00 ευρώ, από 18 έως 24 μήνες δύναται να σχηματιστεί πρόβλεψη 75%, ενώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 1.000,00 ευρώ και πάνω από 24 μήνες, δύναται να σχηματιστεί πρόβλεψη 100%.

Προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση

 • να έχει προηγηθεί εγγραφή ποσού, που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,

 • να έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και τέλος

 • να έχουν αναληφθεί, όλες, οι κατά τον νόμο, ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης,

 1. Καταργείται από το 2015 η τήρηση Αφορολογήτων Αποθεματικών. Εάν, γίνει διανομή Αποθεματικών έως 31/12/2013, ο φόρος είναι 15%, ενώ από 01/01/2014, ο φόρος γίνεται 19%,

 2. Επανέρχεται το πόθεν έσχες για αγορά ακινήτων και επιπλέον, η σύσταση ή αύξηση Κεφαλαίου από 01/01/2014,

 3. Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες,

 4. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 3% από τα ενοίκια,

 5. Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

 6. Αν η Οντότητα ασκεί πραγματική διοίκηση από την Ελλάδα, τότε, φορολογική κατοικία είναι η Ελλάδα και φορολογική υποχρέωση έχει στην Ελλάδα,

 7. Οι συντελεστές αποσβέσεων έχουν αλλάξει. Αποσβέσεις διενεργεί ο κύριος των παγίων στοιχείων. Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωτής. Η απόσβεση ισχύει από τον επόμενο μήνα που τέθηκε το πάγιο σε λειτουργία,

 8. Εάν, οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου είναι πάνω από τρείς(3) τότε αυτό είναι επιχειρηματική συναλλαγή,

 9. Καταργούνται οι συντελεστές μεταβίβασης εταιρειών ΑΕ, Προσώπων Ο.Ε., Ε.Ε.. Το ποσό της υπεραξίας, θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου θα φορολογείται με συντελεστή 15%,

 1. Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

Παραδείγματα

Α. Απογραφή Περιουσίας 01/01/2014* 1.000,00

Μείον(-)

Β. Απογραφή Περιουσίας 31/12/2014*1.500,00

αύξηση περιούσιας στο Έτος 500,00

Γ. Δαπάνες Διαβίωσης**300,00

Μείον(-)

Δ. Δηλωθέντα Εισοδήματα Έτους 600,00

Μη Δηλωθέντα Εισοδήματα Έτους[Β-(Δ-Γ)]200,00

* Ακίνητα, ΙΧ, Συμμετοχές, Καταθέσεις, Ομόλογα κ.α.

** ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πιστωτικές Κάρτες, ασφάλιστρα, δίδακτρα, φόροι κ.α.

 1. Πρόστιμα – Παραβάσεις – Ποινές

 • Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης (πληροφοριακή ή μηδενική) το πρόστιμο είναι 100,00 ευρώ

 • Μη εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο, το πρόστιμο είναι 2.500,00 ευρώ,

 • Η μη υποβολή, η εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης, η μη ανταπόκριση σε αίτημα για παροχή πληροφοριακών στοιχείων από την υπηρεσία, η άρνηση συνεργασίας σε φορολογικό έλεγχο ή η μη γνωστοποίηση φορολογικού εκπροσώπου αποτελεί παράβαση και το πρόστιμο για τα φυσικά πρόσωπα ανέρχεται σε 100,00 ευρώ.

Για τις νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο είναι 1.000,00 και για αυτούς που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 2.500,00 ευρώ.

Τα παραπάνω πρόστιμα, διπλασιάζονται, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής και τετραπλασιάζονται σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής σε διάστημα 5 ετών,

 • Επίσης, η εκπρόθεσμη καταβολή φόρου, εάν γίνει σε διάστημα κάτω των 2 μηνών δεν έχει το πρόστιμο, ενώ εάν παρέλθει το διάστημα αυτό, το πρόστιμο κυμαίνεται από 10%-30%,

 • Σε περίπτωση, υποβολής ανακριβούς δήλωσης, εάν η διαφορά του φόρου κυμαίνεται μεταξύ 5%-20%, το πρόστιμο είναι το 10% της διαφοράς. Εάν η διαφορά του φόρου είναι άνω του 20% το πρόστιμο είναι από 20%-30% της διαφοράς. Τέλος, εάν η διαφορά φόρου είναι άνω του 50%, το πρόστιμο είναι το 100% της διαφοράς,

 • Για την μη υποβολή δήλωσης το πρόστιμο είναι το 100% του φόρου

 • Για τη μη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, το πρόστιμο είναι 100%.

Πηγή : ibl.gr