Εκτύπωση

Νομικές Υπηρεσίες

Το Νομικό μας τμήμα, απαρτίζεται  από συνεργάτες οι οποίοι με τις εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουν, παρέχουν  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλη την Αττική.

Ενοχικό δίκαιο

 • Πωλήσεις
 • Μισθώσεις
 • Χρηματοδοτικές  μισθώσεις
 • Συμβάσεις
 • Αδικοπραξίες
 • Αποζημιώσεις
 • Εργατικό δίκαιο
 • Τροχαία ατυχήματα

Εμπράγματο δίκαιο

 • Κυριότητα
 • Νομή
 • Γειτονικό δίκαιο
 • Διαφορές συνιδιοκτητών
 • Μεταβιβάσεις ακίνητων
 • Προσημειώσεις υποθηκών
 • Κτηματολόγιο

Κληρονομικό δίκαιο

 • Διαθήκες
 • Αποδοχές κληρονομιάς
 • Αποποιήσεις
 • Πιστοποιητικά

Οικογενειακό δίκαιο

 • Διαζύγια
 • Αποκτήματα
 • Διατροφές
 • Επιμέλεια ανηλίκων
 • Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας
 • Υιοθεσία
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Εποπτεία ανηλίκων

Ιατρική ευθύνη  και αποζημίωση

Δίκαιο εκτέλεσης

 • Κατασχέσεις
 • Πλειστηριασμοί

Ποινικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

 • Σύσταση και τροποποίηση προσωπικών εταιριών
 • Σύσταση και τροποποίηση κεφαλαιουχικών εταιριών
 • Εκκαθάριση
 • Πτώχευση
 • Επιταγές
 • Συναλλαγματικές
 • Τιμολόγια
 • Συμβάσεις
 • Εμπορικό σήμα
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός

Διοικητικό δίκαιο

 • Αιτήσεις ακύρωσης
 • Προσφυγές
 • Αγωγές κατά του δημοσίου για παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του
 • Φορολογικό
 • Τελωνειακές παραβάσεις
 • Συντάξεις

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

 • Δάνεια (Στεγαστικά - Επισκευαστικά – Ανοιχτά – Καταναλωτικά)
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπαγωγή στο ν. 3869/10 και μείωση έως εκμηδενισμό του αρχικού δανειζόμενου κεφαλαίου
 • Μείωση της αρχικής διάρκειας αποπληρωμής έως και 20 χρόνια με ταυτόχρονη μείωση της δόσης και περίοδο χάριτος έως τέσσερα χρόνια  χωρίς επιβάρυνση τόκων

Ρύθμιση οφειλών (εξυγίανση ή πτώχευση) επιχειρήσεων

 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Επαγγελματικά δάνεια
 • Οφειλές προς ταμεία και προμηθευτές