Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων των επιχειρήσεων Β΄(απλογραφικό σύστημα) ή Γ΄(διπλογραφικό σύστημα) κατηγορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχείρησης στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
 • Κοστολόγηση εισαγωγών.
 • Έλεγχος των λογιστικών αρχών και προτύπων σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, των αποφάσεων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων καθώς και του Συμβουλίου Λογιστικών Τυποποιήσεων.
 • Εφαρμογή συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου ‘cash flow’.
 • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
 • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών.
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων.
 • Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΓΣ – ΔΣ κεφαλαιουχικών και μικτών επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε).
 • Δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων.
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών - εργατικών - φορολογικών θεμάτων, ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού που στελεχώνει το λογιστήριο της συνεργαζόμενης εταιρίας.

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Σύνταξη, υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.
 • Σύνταξη, υπολογισμός και υποβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας φορολογικών ελέγχων.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων.
 • Τριμηνιαίος προϋπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
 • Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους
 • Προσλήψεις - Συμβάσεις - Αποχωρήσεις - Απολύσεις
 • Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
 • Μετατροπές Συμβάσεων 
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δηλωσης (ΑΠΔ).
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο
 • Ενημέρωση  για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Προγράμματα ωρών εργασίας
 • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
 • Συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Βιβλίο αδειών εργαζόμενων
 • Βιβλίο υπερωριών.
 • Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας
 • Επίλυση εργατικών διαφορών

Τιμοκατάλογος Φορολογικών Υπηρεσιών

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην έδρα μας: 20,00 € ανά επίσκεψη.
 • Φορολογικές Συμβουλές: 30,00 € ανά ερώτημα.
 • Κατάθεση Δήλωσης Μισθωτού ή Συνταξιούχου: 50,00 €.
 • Κατάθεση Δήλωσης Ελεύθερου Επαγγελματία: 300,00 €.

Επιπλέον Χρεώσεις

 • Δήλωση Ε9: από 40,00 € | Δήλωση Ε2: από 10,00 €.
 • Έκδοση Κλειδαρίθμου: δωρεάν.
 • Λοιπές Εργασίες στη ΔΟΥ: 40,00 € / ώρα.