ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 • General Data Protection Regulation
 • Σύνταξη μελέτης ανάπτυξης εταιρειών και υλοποίηση αυτής
 • Σχεδιασμός business plan
 • Σύνταξη μελέτης αποτίμησης εταιρειών
 • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας εταιρειών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων
 • Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και αποδοτικότερης λειτουργίας των Οικονομικών τμημάτων και των τμημάτων Λογιστηρίων
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου Δυναμικού σε Τμήματα Λογιστηρίων, Οικονομικά τμήματα, Τμήματα Αποθήκης, Διακίνησης, Εμπορικά τμήματα και τμήματα Πωλήσεων και εξειδικευμένα ανά εταιρεία
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα διαπραγματεύσεων με Τράπεζες, Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Πωλήσεων και Αγοράς εταιρειών
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις οντοτήτων
 • Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας (due diligence)
  Πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων και όλων το απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτίμηση εταιρικών, χρηματοοικονομικών, και λειτουργικών κινδύνων καθώς και ευκαιριών, στα πλαίσια διαπραγματεύσεων εξαγοράς οντότητας, ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Cash Generating Unit).
 • Χρηματοοικονομικές και συναφείς υπηρεσίες
  Προετοιμασία καταστάσεων βάσει του πλαισίου ΔΠΧΑ.
 • Προετοιμασία καταστάσεων για σκοπούς λήψης αποφάσεων από την διοίκηση, αξιολόγησης πορείας θυγατρικών και ομίλου, καθώς και τμημάτων, π.χ. μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών.
 • Διαπραγμάτευση και επαναδιαπραγμάτευση όρων δανειακών συμβάσεων, μετάφρασή τους από και προς τα Ελληνικά/Αγγλικά, αξιολόγηση κινδύνων.
 • Παροχή βοήθειας αναφορικά με οργάνωση και διοίκηση λογιστηρίου, αναζήτηση ευκαιριών οικονομιών κλίμακας, βελτιστοποίηση διαδικασιών
  λήψης αποφάσεων, πρόληψη κινδύνων απάτης και σημαντικού λάθους.
 • Οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου και διενέργεια διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε συνεχή ροή. Οι έλεγχοι μπορεί να αφορούν χρηματοοικονομικά, λειτουργικά ρίσκα, ή και ανακριτικό έλεγχο (forensic audit).
 • Παρουσία σε διαπραγματεύσεις αγοραπωλησίας οντότητας ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, καθώς και αποτίμησή τους.
 • Παροχή βοήθειας στρατηγικού σχεδιασμού και δημιουργίας μίγματος ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για την βελτιστοποίηση παρακολούθησης απόδοσης οντότητας και τμημάτων, σε συνεχή ροή.
 • Σχεδιασμός δομής και υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης εταιρειών και επέκτασης δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ελλάδας
 • Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής και υλοποίηση αυτής με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, του κύκλου εργασιών
 • Εκπαίδευση προσωπικού όσον αφορά στην οργάνωση και την αποτελεσματικότερη απόδοση του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται
 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση franchise
 • Σχεδιασμός Στρατηγικής Επικοινωνίας και υλοποίηση αυτής τόσο με την μορφή άμεσης όσο και με την μορφή έμμεσης διαφήμισης και άλλων ενεργειών επικοινωνίας

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση παραστατικών μέσω scanner (Digital Accounting)
 • Εξειδίκευση στις οικοδομικές επιχειρήσεις
 • Εξειδίκευση στα βενζινάδικα
 • Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων (απλογραφικό σύστημα ή διπλογραφικό σύστημα) με ΕΛΠ
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχείρησης στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Κοστολόγηση εισαγωγών
 • Έλεγχος των λογιστικών αρχών και προτύπων σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, των αποφάσεων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων καθώς και του Συμβουλίου Λογιστικών Τυποποιήσεων
 • Εφαρμογή συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου ‘cash flow’
 • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 4308/14
 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου
 • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων
 • Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΓΣ – ΔΣ κεφαλαιουχικών και μικτών επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.)
 • Δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών - εργατικών - φορολογικών θεμάτων, ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού που στελεχώνει το λογιστήριο της συνεργαζόμενης εταιρείας

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Δήλωση εισοδήματος όλων των οντοτήτων (εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε, Μη Κεροσκοπικών, Μ.Κ.Ο.) 
 • Διενέργεια μελέτης φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
 • Διαμεσολάβηση μεταβίβασης φορολογικής κατοικίας (κατοίκων εξωτερικού)
 • Εξειδίκευση στην φορολόγηση στους κατοίκους εξωτερικού
 • Σύνταξη, υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, έμμεσων φόρων και χαρτοσήμου.
 • Σύνταξη, υπολογισμός και υποβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και ΕΝΦΙΑ.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας φορολογικών ελέγχων και πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων.
 • Τριμηνιαίος και μηνιαίος προϋπολογισμός και απολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
 • Σύνταξη και αποστολή αιτημάτων στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Εξατομικευμένη μελέτη ασφάλισης
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους
 • Προσλήψεις - Συμβάσεις - Αποχωρήσεις - Απολύσεις
 • Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
 • Μετατροπές Συμβάσεων
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο
 • Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Προγράμματα ωρών εργασίας
 • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
 • Συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Βιβλίο αδειών εργαζόμενων
 • Βιβλίο υπερωριών
 • Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας
 • Επίλυση εργατικών διαφορών

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Χρηματοοικονομικά και Διοικητική Λογιστική
 • Αποτίμηση Οντοτήτων
 • Κοστολόγηση