ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Page Info:
Built By: Νίκος Κυριακόπουλος
Category:
Published: 26 Μαρτίου 2018
Last Updated: 26 Νοεμβρίου 2018
Created: 06 Μαρτίου 2018
Hits: 1074

Ερωτήσεις που αφορούν τη λογιστική 

Πώς αντιμετωπίζονται οι διατακτικές σίτισης από την πλευρά της λογιστικής π.χ. e-tickets κλπ;
Σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ οποιαδήποτε παροχή προς τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, είτε αφορά χρήμα, είτε αφορά είδος, αποτελεί από λογιστικής απόψεως …
Τα έξοδα για την παρακολούθηση του σεμιναρίου GDPR θα απεικονιστούν ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία ή δαπάνες;

Σε συνδυασμό με το ΔΛΠ 38 και τα ΕΛΠ οι δαπάνες για την παρακολούθηση του GDPR αφορά...

Επιχείρηση με διπλογραφία που εισπράττει μέσω Pay Pal τι εγγραφές κάνει;

Η επιχείρηση που εισπράττει χρήματα μέσω Pay Pal μπορεί να απεικονίσει τα χρήματα ως εξής:...

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δανείζει χρήματα σε κάποια άλλη, τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να κάνει;

Πρώτα από όλα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση και από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. Στην συνέχεια η απεικόνιση λογιστικά γίνεται ως εξής: ...